MARYJA!

Przetarg KN/8/2018

Przetarg KN/8/2018


Ogłoszenie o przetargu

Przetarg KN/8/2018

 1. Nazwa projektu:

  Projekt: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zadanie: Modernizacja systemu grzewczego (część 3: Modernizacja systemu grzewczego budynku nr 16).

  Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 2. Zamawiający:

  Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie),

  96-515 Teresin, ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5

  tel.: +48 864 22 22

  fax: +48 861 34 90

  www.niepokalanow.pl/wspieram-niepokalanow/

  e-mail: termomodernizacja@niepokalanow.pl

  Numer rachunku bankowego: 09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

 3. Forma przetargu:

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.

 4. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie w trybie zaprojektuj-wykonaj projektu, projektu technicznego oraz wykonanie instalacji grzewczej budynku bazyliki Klasztoru Niepokalanów.

  Kod CPV: 71110000-6 Usługi projektowania architektonicznego.

  Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

  Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

 5. Opis przedmiotu zamówienia:

  Na przedmiot zamówienia składają się:

  1. sporządzenie dokumentacji technicznej systemu grzewczego,
  2. sporządzenie dokumentacji wykonawczej systemu grzewczego,
  3. wykonanie instalacji grzewczej,
  4. integracja instalacji ze źródłami energii cieplnej,
  5. udzielenie i realizacja gwarancji jakości na wykonane instalacje.

  Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo następującymi dokumentami:

  1. audyt energetyczny i projekt architektoniczny - załączniki nr 1/1 1/2,
  2. projekt budowlany źródła ciepła - załącznik nr 2,
  3. parametry techniczne - załącznik nr 3,
  4. założenia i podstawowe parametry obiektu i ogrzewania,
  5. inwentaryzacja budynku nr 16 i przebudowa - załącznik nr 4/1 i 4/2,
  6. OZC budynku nr 16.

  Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne w zakresie parametrów technicznych - w stosunku do produktów lub usług, szczególnych procesów, źródeł pochodzenia, marek handlowych, znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej określonych w w/w dokumentacji.

  Dokumenty określone w pkt. a, b, c, d, e zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 2.

  Zob. Załączniki

 6. Warunki stawiane wykonawcom:

  Do udziału w przetargu kwalifikują się wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia:

  • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym,
  • dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi,
  • prowadzą działalność gospodarczą w obszarze właściwym dla przedmiotu przetargu.
 7. Sposób oceny warunków stawianych wykonawcom:

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu - wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert - następujące dokumenty:

  • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • oświadczenie o niezaleganiu w dniu składania oferty z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, a także rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na złożenie ofert.
 8. Określenie kwoty wadium, sposobu jego wniesienia oraz warunki zwrotu:

  Dla ważności oferty niezbędne jest wpłacenie wadium na rachunek zamawiającego, w terminie składania ofert, w wysokości 12 000 PLN lub ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty kwoty 12 000 PLN - gwarantującego bezwarunkową realizację transferu finansowego na uzasadnione żądanie zamawiającego. Wadium zwracane jest niezwłocznie w przypadku odrzucenia oferty lub wyboru wykonawcy, przy czym wybranemu wykonawcy wadium zwraca się po zawarciu umowy o realizację zamówienia.

 9. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

  Oferty składa się w na piśmie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu - w siedzibie zamawiającego (biuro furty klasztornej), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 - do 14 listopada 2018 r. Składana oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z naniesionym oznaczeniem: "Przetarg KN/5/2018" oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także nazwą i adresem wykonawcy. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę, a każda jej strona parafowana. Kopie dokumentów składa się poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Treść oferty powinna zawierać jasne oświadczenia w następujących kwestiach:

  • cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - wyrażona w złotych (PLN),
  • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
  • okres gwarancji.

  Oferta nie może być częściowa lub wariantowa. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 10. Okres związania ofertą:

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, ale nie jest dłuższy niż okres do wyboru oferty.

 11. Termin obwieszczenia o przetargu:

  Przetarg obwieszcza się na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 2 i w jego siedzibie - od 31 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r., a także w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

 12. Opis sposobu zadawania pytań przez oferentów:

  Wykonawcy mogą, w okresie obwieszczania o przetargu określonym w pkt. 11 - zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące przetargu, kierując je do komisji przetargowej, na adres podany w pkt. 2.

 13. Opis sposobu odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców:

  Pytania wykonawców umieszczane są na stronie internetowej określonej w pkt. 2 - najpóźniej następnego dnia po ich wpłynięciu. Komisja przetargowa odpowiada na pytania wykonawców w terminie 3 dni i odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną pytającemu, a treść tych odpowiedzi tego samego dnia umieszcza na w/w stronie internetowej.

 14. Otwarcie ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

 15. Kryteria oceny ofert:

  Kryteriami oceny ofert są: cena (65 % wagi), długość okresu realizacji (20 % wagi) i długość okresu gwarancji (15 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W albo R=(Cs/Cz)*W, gdzie:

  R - liczba przyznanych punktów,
  Cn - wysokość najniższej oferowanej ceny,
  Co - wysokość ceny oferty ocenianej,
  Cs - najkrótszy oferowany okres realizacji,
  Cz - długość okresu realizacji oferty ocenianej,
  Ck - długość okresu gwarancji oferty ocenianej,
  Cd - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
  W - wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

 16. Procedura wyłaniania wykonawcy:

  Zamawiający wyłania wykonawcę według przyjętej wewnętrznej "Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów" - zamieszczonej na stronie internetowej określonej w pkt. 2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa. Komisja przetargowa może rekomendować zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do czasu wyboru wykonawcy - zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają także oferty tych wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienia stawianych im warunków, w tym wniesienia wadium.

 17. Umowa z wybranym wykonawcą:

  Uwzględniając warunki i wyniki przetargu - zamawiający przedstawia wybranemu wykonawcy propozycję umowy w terminie 21 dni od zawiadomienia o wyborze. Umowę o realizację zamówienia zawiera się w formie pisemnej - wartości finansowe wyrażone są w złotych (PLN). Nie przewiduje się zmiany treści umowy po jej zawarciu.

 18. Zakres wykluczenia:

  Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Wykonawca zamieszcza w ofercie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodne z powyższą treścią.

 19. Zastrzeżenie zmian i odwołania:

  Niniejsze ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


Załączniki

Budynek nr 16 - audyt energetyczny 2016-05 - poprawiony (987 KB) POBIERZ
Budynek nr 16 (7,60 MB) POBIERZ
Dom MB przebudowa (łazienki) (6,77 MB) POBIERZ
Pompy ciepła - opis rozwiązań technicznych (188 KB) POBIERZ
Obliczenia strat ciepła budynku (268 KB) POBIERZ
Schemat techn. źródła ciepła z pompami dla bud. 16 (KB) POBIERZ
Założenia i podstawowe parametry obiektu i ogrzewania nr 16 (13,3 KB) POBIERZ
Plan sytuacyjny dz. nr 404 1:500 - mapa (9,24 MB) POBIERZ

Działalność wydawnicza

Maksymilianalia 2020

Zapraszamy środowiska kolbiańskie do Niepokalanowa do udziału w Maksymilianaliach 26 września 2020 r.

Czytaj dalej...
Jesienny Zjazd Liderów MI

8-11 października, Niepokalanów: "Maryja zwycięska - wdzięczność i pamięć".

Czytaj dalej...
Rekolekcje kapłańskie

27-29 października rekolekcje dla kapłanów w duchu maryjno-kolbiańskim: Św. Maksymilian jako wzór dla kapłana w odczytywaniu znaków czasu

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ