MARYJA!

Kolbianum

Kolbianum


Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie

→ KOLBIANUM

Rok Akademicki 2024/2025

Studia podyplomowe z mariologii

Studia podyplomowe z mariologii są studiami płatnymi, prowadzonymi w oparciu o środki finansowe pozyskane z opłat studenckich, tj. czesnego.

Studia mają formę czterech zjazdów tygodniowych w ciągu roku: trzy zjazdy dydaktyczne i jeden zjazd egzaminacyjny. Studenci mają dostęp do wyposażonej w cenne zbiory Biblioteki Mariologicznej. Podczas sesji zjazdowych istnieje również możliwość skorzystania z zakwaterowania i posiłków w Domu Pielgrzyma w Niepokalanowie.

Sesje dydaktyczne:

I sesja: 14-18 X 2024
II sesja: 18-22 XI 2024
III sesja: 17-21 II 2025

Sesja egzaminacyjna:

IV sesja: 9-11 VI 2025

więcej informacji →

Studia mariologiczne w Kolbianum
Cel i adresaci studiów mariologicznych
 • Pogłębienie wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach.
 • Przygotowanie mariologiczne liderów (moderatorów i animatorów), a także członków ruchów i stowarzyszeń maryjnych.
 • Przygotowanie mariologiczne wychowawców zakonnych zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, które w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną.
 • Pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej czcicieli Matki Bożej.
Tematyka studiów

Plan studiów obejmuje m.in. wykłady: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauce Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości zakonów polskich, mariologia polska, nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, fenomen objawień maryjnych, sanktuaria i pielgrzymki maryjne.

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII
(LICENCJAT KANONICZNY)

Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady, ćwiczenia i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej.

Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny "ad lauream", który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. "wolnej stopy". Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII

Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

REKRUTACJA

Rekrutację i przyjmowanie dokumentów na wszystkie rodzaje studiów prowadzi:
Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 75 • e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Przyjęcia dokumentów: pon.-pt. w godz. 9:00-14:00, pokój 48

 • NA PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY)

  Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

  1. Internetowa Rejestracja Kandydata - aktywna od 7 czerwca do 30 września 2024 r. Kandydat musi się zalogować na stronie: irk.uksw.edu.pl →

  2. Złożenie dokumentów. Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się należy składać w dniach 1 lipca - 30 września 2024 r. Wykaz dokumentów oraz bliższe informacje: kolbianum.franciszkanie.pl →

 • NA PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII

  Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

  1. Internetowa Rejestracja Kandydata - aktywna od 7 czerwca do 30 września 2024 r. Kandydat musi się zalogować na stronie: irk.uksw.edu.pl →

  2. Złożenie dokumentów. Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się, należy składać w dniach 1 lipca - 30 września 2024 r. Wykaz dokumentów oraz bliższe informacje: kolbianum.franciszkanie.pl →


Kurs "Studium Mariologii"

Celem kursu jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas.

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2024 r. do czerwca 2025 r. (8 sobót).

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie.

Terminy zajęć w roku akademickim 2024/2025
I SEMESTR

• 19 X 2024 • 23 XI 2024
• 11 I 2025 • 22 II 2025

II SEMESTR

• 15 III 2025 • 12 IV 2025
• 17 V 2025 • 14 VI 2025

więcej informacji →

Studia mariologiczne w Kolbianum
Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8:30 - 18:20

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopuszczalna jest nieobecność maks. na jednym zjeździe).

Na zakończenie słuchacze otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu "Studium Mariologii" wydane przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie.

ZAPISY

Warunkiem przyjęcia jest:

 • Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie: irk.uksw.edu.pl → (rejestracja aktywna jest od 7 czerwca do 30 września 2024 r.)
 • Dokumenty można składać od 1 lipca do 30 września 2024 r.
 • Wydruk kwestionariusza z IRK i złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego w terminie 1 lipca - 30 września 2024 r.:
  Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa - z dopiskiem "Kurs Studium Mariologii"
  Osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8:00-14:00

Kolbianum 2024-2025

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez…

Archiwum

Informacje dotyczące św. Maksymiliana Marii Kolbego i historii klasztoru Niepokalanów