MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Przetarg KN/1/2017

1. Nazwa projektu:

Projekt: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zadanie: Modernizacja systemu grzewczego (część 1: Projekt i wykonawstwo pomp ciepła).

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

2. Zamawiający:

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie),
96-515 Teresin
ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5

tel.: +48 864 22 22

fax: +48 861 34 90

www.niepokalanow.pl/wspieram-niepokalanow/

e-mail: termomodernizacja@niepokalanow.pl

Numer rachunku bankowego: 09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie

3. Forma przetargu:

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji grzewczej opartej na technologii gruntowych pomp ciepła w budynkach nr 12, 13 i 16 Klasztoru Niepokalanów - zgodnie z projektem robót geologicznych i projektem budowlanym, w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

Kod CPV: 71331000-7 Wiertnicze usługi inżynieryjne.

Na przedmiot zamówienia składają się:

 1. sporządzenie dokumentacji wykonawczej,
 2. wykonanie instalacji gruntowej,
 3. wykonanie instalacji grzewczej w budynkach nr 12 i 13,
 4. wykonanie instalacji grzewczej w budynku nr 16,
 5. udzielenie i realizacja gwarancji jakości na wykonane instalacje.

Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo następującymi dokumentami:

 1. projekt robót geologicznych autorstwa mgr. inż. Michała Potempy (stanowiący załącznik do pisma Starosty Sochaczewskiego nr RŚ⋅A653052017 z 20.04.2017 r.),
 2. projekt budowlany autorstwa mgr. inż. Marka Skupińskiego,
 3. przedmiar robót.

Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne - w stosunku do produktów lub usług, szczególnych procesów, źródeł pochodzenia, marek handlowych, znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej określonych w w/w dokumentacji.

Dokumenty określone w pkt. a, b i c zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 2.

5. Warunki stawiane wykonawcom:

Do udziału w przetargu kwalifikują się wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia:

 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym,
 • dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi,
 • prowadzą działalność gospodarczą w obszarze właściwym dla przedmiotu przetargu.

6. Sposób oceny warunków stawianych wykonawcom:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu - wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert - następujące dokumenty:

 • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • oświadczenie o niezaleganiu w dniu składania oferty z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, a także rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na złożenie ofert.

7. Określenie kwoty wadium, sposobu jego wniesienia oraz warunki zwrotu:

Dla ważności oferty niezbędne jest wpłacenie wadium na rachunek zamawiającego, w terminie składania ofert, w wysokości 30 000 PLN lub ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty kwoty 30 000 PLN - gwarantującego bezwarunkową realizację transferu finansowego na uzasadnione żądanie zamawiającego. Wadium zwracane jest niezwłocznie w przypadku odrzucenia oferty lub wyboru wykonawcy, przy czym wybranemu wykonawcy wadium zwraca się po zawarciu umowy o realizację zamówienia.

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Oferty składa się w na piśmie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu - w siedzibie zamawiającego (furta klasztorna), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 - do 31 maja 2017 r.  Składana oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z naniesionym oznaczeniem: Przetarg KN/1/2017 oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także nazwą i adresem wykonawcy. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę, a każda jej strona parafowana. Kopie dokumentów składa się poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Treść oferty powinna zawierać jasne oświadczenia w następujących kwestiach:

 • cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - wyrażona w złotych (PLN),
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • okres gwarancji.

Oferta nie może być częściowa lub wariantowa. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Okres związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, ale nie jest dłuższy niż okres do wyboru oferty.

10. Termin obwieszczenia o przetargu:

Przetarg obwieszcza się na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 2 i w jego siedzibie - od 17 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r., a także w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

11. Opis sposobu zadawania pytań przez oferentów:

Wykonawcy mogą, w okresie obwieszczania o przetargu określonym w pkt. 11 - zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące przetargu, kierując je do komisji przetargowej, na adres podany w pkt. 2.

12. Opis sposobu odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców:

Pytania wykonawców umieszczane są na stronie internetowej określonej w pkt. 2 - najpóźniej następnego dnia po ich wpłynięciu. Komisja przetargowa odpowiada na pytania wykonawców w terminie 3 dni i odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną pytającemu, a treść tych odpowiedzi tego samego dnia umieszcza na w/w stronie internetowej.

13. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 1 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

14. Kryteria oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są: cena (80 % wagi) i długość okresu gwarancji (20 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W lub R=(Ck/Cd)*W, gdzie:

R - liczba przyznanych punktów,

Cn - wysokość najniższej oferowanej ceny,

Co - wysokość ceny oferty ocenianej,

Ck - długość okresu gwarancji oferty ocenianej,

Cd - najdłuższy oferowany okres gwarancji,

W - wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

15. Procedura wyłaniania wykonawcy:

Zamawiający wyłania wykonawcę według przyjętej wewnętrznej Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zamieszczonej na stronie internetowej określonej w pkt. 2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa. Komisja przetargowa może rekomendować zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do czasu wyboru wykonawcy - zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają także oferty tych wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienia stawianych im warunków, w tym wniesienia wadium.

16. Umowa z wybranym wykonawcą:

Uwzględniając warunki i wyniki przetargu - zamawiający przedstawia wybranemu wykonawcy propozycję umowy w terminie 21 dni od zawiadomienia o wyborze. Umowę o realizację zamówienia zawiera się w formie pisemnej - wartości finansowe wyrażone są w złotych (PLN). Nie przewiduje się zmiany treści umowy po jej zawarciu.

17. Zakres wykluczenia:

Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

18. Zastrzeżenie zmian i odwołania:

Niniejsze ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA