MARYJA!

Z najsłabszymi z nową mocą

Z najsłabszymi z nową mocą

blue line
W 2020 roku dobiegła końca VI kadencja Zarządu Narodowego MI w Polsce, jednak ze względu na ograniczenia, związane z ogłoszona pandemią koronawirusa i zakazem gromadzenia się, wybory zarządu VII kadencji udało się przeprowadzić dopiero jesienią 2021 r.

VII Zgromadzenie Narodowe Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce zostało zwołane na dzień 6 listopada, w pierwszą sobotę miesiąca, do Niepokalanowa.

Wyborom przewodniczył Prezes Międzynarodowy MI Miguel Bordas-Prószyński, który przybył do Niepokalanowa wraz z delegatem Asystenta Międzynarodowego MI o. Gilsonem Nunesem OFMConv

Spotkanie w Niepokalanowie rozpoczęło się 5 listopada Mszą świętą, której przewodniczył asystent narodowy o. Mariusz Słowik. W okolicznościowej homilii o. asystent zwrócił uwagę, że pomimo oczywistej przemijalności życia, rycerze Niepokalanej są ludźmi nadziei. "Nasza ojczyzna jest w niebie, podczas naszej ziemskiej pielgrzymki przygotowujemy się do osiągnięcia chwały nieba. Jezus przygotował dla nas niebo" - zauważył o. Mariusz. Zwrócił też uwagę na potrzebę podjęcia drogi duchowej na podstawie ośmiu błogosławieństw. "Droga błogosławieństw to droga do świętości" - mówił kaznodzieja oraz wyjaśniał na czym polega i jak rozumieć każde z błogosławieństw jako drogi ku niebu. "Czasem błędnie rozumiemy, że my sami możemy coś zrobić, by zasłużyć na niebo. Jednak musimy pamiętać, że to tylko Bóg daje wzrost, tylko On nas uświęca i zbawia. Musimy mieć świadomość naszych grzechów, naszej zależności od Boga. Może się zdarzyć, że ten, kto pokornie zwraca się do Niego i widzi swoje grzechy i za nie przeprasza, może być większym w oczach Boga, niż ten, kto uzdrawia" - podkreślił o. Asystent. Zwracając uwagę na św. Maksymiliana, przypomniał jego wezwanie, aby każdy pozwolił zdobyć siebie dla Niepokalanej, aby "Niepokalana mogła działać w nas i przez nas". Jak zauważył kaznodzieja, Założyciel MI nie chciał budować struktur, ale pragnął, by serca ludzi oddanych Niepokalanej czynnie realizowały drogę do celu, którym jest zdobycie siebie i wszystkich dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną. "Ważna jest celowość, gdyż jeśli mamy cel, to wokół celu pojawiają się ludzie, którzy współpracują. Tak było w przypadku Niepokalanowa i MI" - przypomniał o. Mariusz, jednocześnie podkreślając, że "musimy być ludźmi otwartymi, musimy odczytywać znaki czasu, nie możemy konserwować myśli o. Maksymiliana, ale musimy być otwarci na tu i teraz, pozostając jednocześnie wiernymi charyzmatowi".

Rozpoczynając walne zgromadzenie prezes międzynarodowy MI Miguel Bordas powitał zebranych uczestników. Wspomniał, że jako młody chłopak często pielgrzymował do Niepokalanowa i jak dzięki jego ojcu poznawał rycerską duchowość. "Mój tata wieczorami w domu na starym komputerze tłumaczył na [język] hiszpański konferencje Ojca Kolbego" - mówił. Przypominając, w jakim celu zostało zwołane to zgromadzenie, wskazał, że "nowe władze [...] będą miały za zadanie poprowadzić wspólnotę rycerzy w konkretnych okolicznościach i wyzwaniach naszych czasów", przede wszystkim wobec coraz większego procesu sekularyzacji i praktycznej ateizacji, któremu sprzyja - zdaniem Prezesa - rosnący dobrobyt i postęp gospodarczy, ponieważ wpływają one na poczucie samowystarczalności i "większość ludzi nie zawdzięcza darów, otrzymanych od Boga Ojca, lecz przywłaszcza sobie te dary" i żyje jakby Boga nie było. Według Prezesa, w procesie demontażu Kościoła, demoralizacji społeczeństwa i tworzenia nowych wzorców kulturowych "Polska zbyt szybko dogania Zachód". Dlatego też Prezes wezwał, aby rycerze Niepokalanej odczytywali znaki czasu i podjęli nowoczesne i skuteczne formy apostolstwa. "Musimy siebie zapytać: jak by zareagował św. Maksymilian w aktualnych realiach?". Jednocześnie dla Miguela ta sytuacja daje szansę, by jeszcze mocniej przylgnąć do Niepokalanej i bardziej gorliwie zaangażować się w ideał MI. Przypomniał, że celem Niepokalanowa i całego Rycerstwa jest szerzenie miłości ku Niepokalanej po całym świecie. Wskazał też na środki, jakimi ten cel rycerze mogą osiągnąć. "Będzie to wymagało wyciszenia, modlitwy, rozeznania, dialogu między nami, współpracy, poświęcenia, zaangażowania i zapału oraz umartwienia" - dodał.

Nawiązując do rozpoczętego w Kościele przygotowania do synodu biskupów, organizowanego pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja", zauważył, że MI nie może być obojętne na zaproszenie papieża Franciszka do włączenia się w ten proces synodalny. Podkreślił, że MI, założone przez siedmiu młodych franciszkanów, jest "autentyczną szkołą synodalności, pracy zespołowej, wspólnej drogi", na której wkład każdego zaangażowanego członka jest niezastąpiony. "Nikt nie jest zbyteczny, a naszym frontem bojowym są rycerze pod krzyżem".

Zwracając uwagę na to, że większość rycerzy, zrzeszonych we wspólnotach MI, to osoby starsze, Prezes Międzynarodowy zachęcił do podjęcia prób odmłodzenia i "kontynuacji pokoleniowej tych grup", poprzez otwartość na ludzi młodych, nowych, innych, mających inną wizję służby u boku Niepokalanej. "Zdrowe, życzliwe, radosne wspólnoty, bez podziałów, oparte na jednym wspólnym celu oraz na stałej modlitwie i umartwieniu, prędzej czy później będą przyciągały dzieci czy wnuków", dla których powinna być dostępna odpowiednia formacja rycerska, która "daje im grunt pod nogami", aby żyli prawdziwie po chrześcijańsku.

O. Gilson Nunes OFMConv, jako delegat asystenta międzynarodowego MI, generała franciszkanów konwentualnych, przypomniał o historycznym związku między stowarzyszeniem MI a zakonem franciszkańskim, zagwarantowanym także w Statutach Generalnych MI, zapewnił o duchowej opiece nad charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej. Asystent zwrócił uwagę na potrzebę współpracy franciszkanów i świeckich, gdyż łączy ich łaska przynależności do Niepokalanej. Ojciec Gilson zauważył, że serca członków MI "muszą płonąć miłością, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zapalić inne serca". Delegat Asystenta mówił także o potrzebie dzielenia się doświadczeniem ewangelizacji i wspólnego działania, by duch św. Maksymiliana opromieniał serca wszystkich.

Po wybraniu sekretarza zgromadzenia wyborczego, którym została Dorota Koszałka, i słowach powitania, o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI, odczytał obszerne sprawozdanie z działalności MI w latach 2015-2021.

Po wybraniu komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyborów nowego prezesa narodowego MI, którym w pierwszym głosowaniu większością głosów został wybrany o. Ryszard M. Żuber OFMConv. "Nie traktuję tego stanowiska jako wyróżnienie, ale jako wezwanie do służby" - powiedział nowy prezes, dziękując za zaufanie mu okazane. Wybór został zaakceptowany przez Ojca Prowincjała Prowincji Warszawskiej Franciszkanów i przyjęty przez Ojca Ryszarda.

Wiceprezesem Narodowym MI został wybrany w pierwszym głosowaniu o. Arkadiusz Bąk OFMConv.

Na wniosek nowego prezesa, sekretarzem została wybrana Zofia Falkiewicz (Starachowice), delegatem ds. Młodzieży - o. Tomasz Tęgowski OFMConv, członkami Zarządu - Urszula Kraus (Bielsko-Biała) i Jan Hajduga (Dąbrowa Tarnowska). Po krótkich konsultacjach pomiędzy członkami Zgromadzenia Narodowego, została wybrana Komisja Rewizyjna, w skład której weszły: Halina Tuskowska (Lębork), Anna Jodczyk (Białystok) i Julia Skrzynecka (Dębica).

nowy zarząd MI 2021
Członkowie Zarądu Narodowego VII kadencji na lata 2021-2025 z Prezesem Międzynarodowym MI.

Nowy prezes, o. Ryszard Żuber, w swoim przemówieniu zakreślił obszerne pola działalności MI w nadchodzącym trudnym czasie, aby umiejętnie odeprzeć wszystkie zagrożenia dla wiary, pracować nad odnową duchową i moralną ludzi po okresie pandemii, wnieść swój wkład w proces synodalny Kościoła, troszczyć się i ożywić zaangażowanie w misję Niepokalanej także członków MI-1.

Wieczorem w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie uczestnicy Zgromadzenia Narodowego wzięli udział w modlitwie różańcowej, transmitowanej za pośrednictwem fanpage’a MI-International na facebooku, modląc się w intencjach Rycerstwa Niepokalanej, nowo wybranego Zarządu Narodowego, o ustanie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, o pogłębienie wiary i ducha rycerskości. Modlitwę różańcową poprowadził nowy Prezes Narodowy.

W niedzielny poranek Mszy świętej, kończącej VII Zgromadzenie Narodowe MI, przewodniczył o. Ryszard Żuber. Nowy prezes, nawiązując do czytań mszalnych, zaznaczył, że Rycerstwo Niepokalanej może pełnić rolę takiego Eliasza we współczesnym świecie, który przez wzgląd na swoją wiarę może sprowadzić na ten świat obfity deszcz łask, Bożego miłosierdzia - i to przy pomocy "wdowiego grosza", a nie potężnych środków, którymi dysponują m.in. zwolennicy aborcji czy inni ludzie "nieuczciwi, nierzetelni, nie boży".

Prezes Międzynarodowy podziękował prezesowi narodowemu, polecając mu kontynuowanie misji Niepokalanej, z przekonaniem, że MI w Polsce jest w dobrych rękach. Wyrazy wdzięczności skierował także w stronę dotychczasowego prezesa narodowego, o. Stanisława Piętki, Gwardiana Niepokalanowa jako asystenta narodowego za to, że zawsze można liczyć na Niepokalanów, jak również w stronę członków nowego i ustępującego Zarządu Narodowego w składzie: o. Stanisław M. Piętka OFMConv - prezes; o. Piotr M. Lenart OFMConv - wice prezes; Dorota Koszałka - sekretarz; o. Tomasz Tęgowski OFMConv - delegatem ds. młodzieży oraz Urszula Kraus, Teresa Michałek i Leszek Jaworski - członkowie zarządu. Miguel Bordas zachęcił wszystkich do wytrwałej pracy, szczególnie nad tym, aby wszyscy poczuli się w Rycerstwie potrzebni i niezastąpieni, przez dowartościowanie tych najmniejszych, niewidocznych, tych "ubogich wdów", będących niewymownie wielką, choć cichą siłą MI.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ