MARYJA!

Świętujmy razem

Świętujmy razem

blue line
7 maja - uroczystość NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

NMP Niepokalana Wszechpośredniczka Łask - taki tytuł nosi Bazylika Mniejsza (i od 2004 r. Sanktuarium) w Niepokalanowie.

Dla św. Maksymiliana prawda, że Niepokalana jest Pośredniczką wszystkich łask, wysłużonych dla ludzkości przez Jej Syna Jezusa Chrystusa, stanowi podstawę i sens działalności Niepokalanowów i Rycerstwa Niepokalanej.

W Niepokalanowie od samego początku obchodzono dzień liturgicznego wspomnienia NMP Pośredniczki Wszystkich Łask (31 maja) jako uroczystość. Z czasem, być może po reformie kalendarza, święto to zanikło zupełnie.

Kościół w Niepokalanowie został konsekrowany przez bp. Wacława Majewskiego 3 października 1954 r. pw. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Św. Jan Paweł II pismem z 30 kwietnia 1980 r. nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, potwierdzając zarazem jej wezwanie jako NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Natomiast kard. Józef Glemp, prymas Polski, dekretem z 25 marca 2004 r., podniósł świątynię do rangi sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

Klasztor niepokalanowski postarał się o przywrócenie zaniechanej uroczystości w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W odpowiedzi na prośby z Polski, uroczystość NMP Wszechpośredniczki Łask dla klasztoru i parafii w Niepokalanowie została przywrócona na dzień 7 maja. Prokurator generalny, o. Maurizio Di Paolo, w piśmie przywracającą uroczystość napisał:

bez cienia wątpliwości wspomnienie liturgiczne NMP Wszechpośredniczki Łask może być celebrowane w stopniu uroczystości zarówno w bazylice, jak i w klasztorze.

Obecnie, w Kalendarzu Liturgicznym Zakonów Franciszkańskich w Polsce, zatwierdzonym w 2009 r., wspomnienie Pośredniczki Wszystkich Łask wyznaczone jest na dzień 7 maja. Po wielu latach przerwy na nowo sławimy Boga, który w swej dobroci postanowił, że to właśnie przez ręce Niepokalanej "wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają", jak podkreślał św. Maksymilian.

Zapraszamy do udziału w tej uroczystości lub do łączności duchowej z Niepokalanowem i za pośrednictwem internetowej Telewizji Niepokalanów, abyśmy razem uwielbiali Boga i wypraszali liczne łaski przez Maryję.

Franciszkanie z Niepokalanowa


Wszechpośrednictwo Maryi w świetle nauczania Kościoła katolickiego i św. Maksymiliana Kolbego

Ojciec Kolbe, chociaż sięga do tradycji teologicznej swoich poprzedników, a także współczesnych mu teologów, to jednak na ich bazie tworzy zupełnie nowy obraz Maryjnego Wszechpośrednictwa.

Maksymilian w swoim rozumieniu pośrednictwa Maryi pozostaje zgodny z głównym nurtem myśli mariologicznej, utrzymującym, że płynie ono z Bożego Macierzyństwa, ale połączył to z myślą franciszkańską, eksponującą rolę przywileju Niepokalanego Poczęcia NMP, który daje Jej prawo wstawiania się za nami do Boga. W Niepokalanej będzie widział doskonałego, aktywnego Pośrednika między Bogiem a człowiekiem i między człowiekiem a Bogiem. Obraz Maryi w pobożności i apostolstwie św. Maksymiliana łączy w sobie dwie ważne prawdy: Niepokalane Poczęcie i Wszechpośrednictwo Łask.

Św. Maksymilian wyraził swoją wiarę we Wszechpośrednictwo Maryi m.in. w trzech aktach: w wybraniu dla kościoła w Niepokalanowie tytułu Niepokalana Wszechpośredniczka Łask, w zachęcie współbraci do modlitwy w intencji jak najszybszego ogłoszenia dogmatu o Wszechpośrednictwie Maryi i we wprowadzeniu tej prawdy do Aktu oddania Niepokalanej odmawianego przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Św. Maksymilian swą wiarę we Wszechpośrednictwo wyrażał też wielokrotnie poprzez nauczanie, zarówno w czasie wygłaszanych konferencji, jak i w różnego rodzaju pismach, listach czy artykułach.

Święty twierdził również, że Wszechpośrednictwo Niepokalanej stanowi podstawę i sens działalności Niepokalanowów, a także może skutecznie przyczynić się do odrodzenia zakonu franciszkańskiego.

Właśnie Ojciec Maksymilian był gorącym orędownikiem wprowadzenia tego święta do liturgii zakonu franciszkańskiego, co też się stało. I tak do odnowionej przez Sobór Watykański II liturgii zakon obchodził je co roku, w dniu 31 maja.

Msza św. o Pośrednictwie Maryi nie była jeszcze powszechnie zatwierdzona w Kościele i na odprawianie jej trzeba było mieć pozwolenie z Rzymu. Święto to, na skutek starań abp. D. J. kard. Merciera, było ustanowione dla Belgii (1921) i miało być rozciągnięte na kościoły partykularne, które o to poproszą. Maksymilian czynił starania, aby obydwa Niepokalanowy miały ten przywilej. W jednej ze swoich notatek zapisał, że przyszła wiadomość z Rzymu, że Definitorium Generalne uchwaliło Oficjum i Mszę św. o Matce Bożej Pośredniczce Wszelkich Łask i od 1935 r. święto to Zakon OO. Franciszkanów wprowadził do swego kalendarza liturgicznego. Święto wyznaczono na 31 maja.

Założyciel Niepokalanowa św. Maksymilian Maria Kolbe swoją naukę o Wszechpośrednictwie Maryi zawarł w dwóch kolumnach: dogmatycznej i duszpasterskiej, ukazując jego skuteczność i konieczność. Na szczególną uwagę zasługuje wewnętrzne zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym, które stanowi podstawę Jej wszechpośrednictwa, zaś konsekwencją jest działanie Ducha Świętego przez pośrednictwo Maryi.

Wszechpośrednictwo Maryi Ojciec Maksymilian łączy z Boskim macierzyństwem i z macierzyństwem duchowym Maryi, z kultem Serca Jezusowego, z Bożym miłosierdziem, którego Maryja jest uosobieniem, narzędziem i szafarką. Tym, co wydaje się być najważniejsze, to łączenie go z Niepokalanym Poczęciem, które stanowi dla Ojca Kolbego podłoże do jego realizacji. Rozdawnictwo łask wszelkich połączone z Niepokalanym Poczęciem przejawia się w formie praktycznej poprzez objawienia maryjne, związane zwłaszcza z Jej przywilejem Niepokalanego Poczęcia, a także z działalnością Rycerstwa Niepokalanej.

Wszechpośrednictwo w ujęciu Ojca Kolbego ma wybitnie macierzyński i wychowawczy charakter, objawiający się poprzez rodzenie Jezusa w duszach ludzkich i wychowywaniu ich na wzór Jezusa, dzięki pośredniczącej roli Maryi.

Kolejną cechą charakterystyczną dla Ojca Maksymiliana było to, że maryjne wszechpośrednictwo potrafił umiejętnie włączyć w życie i powołanie człowieka do świętości i życia poświęconego Bogu, jak również w złożony proces nawrócenia, uświęcenia i zbawienia człowieka w szeroko pojętej odnowie życia zakonnego. Najbardziej owocny sposób misjonarzowania - według niego - to zbliżenie się do Pośredniczki Łask.

Do Wszechpośrednictwa przekonywał nie tylko pojedynczych ludzi, ale na nim pragnął budować i wznosić takie duchowe gmachy, jak Rycerstwo Niepokalanej i Niepokalanowy. Idea Wszechpośrednictwa miała być ich fundamentem i stanowić o ich rozwoju bądź upadku.

Najważniejszą sprawą wydaje się być ta, że św. Maksymilian, jak chyba nikt inny z jemu współczesnych, ujął Maryję oraz Jej rolę pośredniczącą w całej tajemnicy Trójcy Świętej i odkrył Ją w całym planie zbawienia, ukazując nie jako osobę autonomiczną, ale jako Osobę w relacji do poszczególnych Osób Boskich, a także w relacji do człowieka.

Idea pośrednictwa Niepokalanej przez uczestnictwo w działaniu Ducha Świętego jest niewątpliwie nowością w ujęciu św. Maksymiliana, ma swoje przełożenie w duszpasterstwie maryjnym, a także otwiera nowe spojrzenie na zagadnienie Wszechpośrednictwa Maryi. Ojciec Maksymilian najbardziej dobitnie sformułował tę myśl w swojej wypowiedzi z roku 1938, gdy napisał: "Wolno wnioskować, że Maryja […] jako Oblubienica Ducha Świętego uczestniczy w rozdawnictwie łask wszelkich" (artykuł: Niepokalane Poczęcie NMP a wszechpośrednictwo łaski - przed kwietniem 1938).

Ojciec Maksymilian zbudował też ideę pośrednictwa ludzi oddanych bezgranicznie Niepokalanej, uważając, że nasze zjednoczenie z Niepokalaną powinno być tak ścisłe, jak analogiczne zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym. W konsekwencji miało to prowadzić do tego, że tak jak Duch Święty działa przez Maryję, tak Maryja miałaby działać przez nas, co w rezultacie prowadziłoby do tego, że stawalibyśmy się "pośrednikami" dla innych ludzi.

W innym miejscu mówił, że chodziło o to, by "narodzili się" nowi pośrednicy w "szkole" maryjnego pośrednictwa. Ich zadaniem byłoby wprowadzić Maryję do duszy człowieka, by Ona następnie mogła dać im Jezusa. Tymi "pośrednikami" mieli być przede wszystkim rycerze Niepokalanej całkowicie i bezgranicznie oddani swej Wszechpośredniczce.

Cały proces "pośrednictwa ludzi oddanych bezgranicznie Niepokalanej" ma prowadzić do "ubóstwienia człowieka", które jest szczytem doskonałości, to zaś ma dokonać się dzięki "pośrednictwu Maryi" i poprzez "nasze pośrednictwo". Tak jak o Wszechpośrednictwie Maryi decyduje stopień przynależności do Boga, tak o naszym pośrednictwie decyduje stopień przynależności do Niepokalanej.

Św. Maksymilian, rozwijając "ideę pośredników", wplatał ją w tajemnicę Niepokalanego Poczęcia NMP, twierdząc, że musimy być łaski pełni, jak Niepokalana jest łaski pełna. I dopiero gdy my będziemy pełni, dusze będą korzystać. A więc im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, tym "nasze pośrednictwo" jest "skuteczniejsze".

Mamy tutaj zupełnie nowe ujęcie maryjnego pośrednictwa, polegającego na wprowadzaniu dogmatu Niepokalanego Poczęcia w życie. W obydwu przedstawionych modelach pośrednictwa "siłą" działającą zdaje się być nie kto inny, jak tylko Duch Święty. To On działa przez Niepokalaną ściśle z Nim zjednoczoną, i to On działa przez nas ściśle zjednoczonych z Nią poprzez bezgraniczne oddanie się Niepokalanej. W konsekwencji tłumaczy to, dlaczego "przez Niepokalaną" idziemy do Jezusa i Ojca.

Św. Maksymilian chciał po prostu "karmić dusze Niepokalaną", by jak najprędzej do Niej się upodobniły i w Nią się zamieniły. To z kolei miało doprowadzić do ukochania Jezusa Sercem Niepokalanej, chodziło więc jednym słowem o "potęgowanie miłości stworzenia ku Stwórcy".

Ukazane modele pośrednictwa Maryi niech będą zaproszeniem Boga skierowanym ku człowiekowi do "nowych narodzin" Jezusa w duszach ludzkich przez Niepokalaną Pośredniczkę łask wszelkich.

Nauka Ojciec Kolbego o Wszechpośrednictwie zajmuje znaczące miejsce w jego duchowości i działalności. Niekiedy można było słyszeć głosy, które podważały ten kult, mówiąc, że w obecnym czasie takie nabożeństwo jest nieaktualne.

Szkoła franciszkańska, zgodnie z zamysłem Soboru, podtrzymującym w mocy to, co dotychczas głoszono w poszczególnych szkołach, kontynuuje, pielęgnuje i pragnie nadal rozwijać spuściznę poprzednich wieków dotyczącą tematu Wszechpośrednictwa, której św. Maksymilian jest kluczowym przedstawicielem.

Papież Paweł VI, który wprowadzał reformy Soboru Watykańskiego II w życie i odnawiał kult maryjny (Signum Magnum, Marialis Cultus), wydał dobre świadectwo o nabożeństwie św. Maksymiliana wobec Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, nie widząc w tym żadnych sprzeczności z tym, co Kościół głosi obecnie, a wręcz przeciwnie, w swej homilii w czasie beatyfikacji Ojca Kolbego stanął mocno w obronie duchowości i maryjności nowego błogosławionego. Nazywając go prorokiem, wskazał, że jego koncepcje nie są zamknięte w ramach czasowych jego ziemskiego życia i epoki, ale wykraczają poza nią i są wskazówką dla przyszłych pokoleń, co staramy się podtrzymywać i kontynuować.

Więcej światła na ten temat może rzucić nam "apologia" maryjności św. Maksymiliana, wygłoszona przez papieża Pawła VI w czasie wspomnianej już homilii:

Maksymilian Kolbe był apostołem kultu Maryjnego. Nabożeństwo to było podstawą jego duchowości, jego apostolstwa i jego teologii. Spuścizna duchowa naszego Błogosławionego nie budzi w nas ani cienia wahania czy wątpliwości, aczkolwiek dziś właśnie pobożność Maryjna wznieca niekiedy pewną nieufność wobec dwu nurtów teologicznych: chrystologicznego i eklezjologicznego, które zdają się z nią współzawodniczyć. Wręcz przeciwnie, w mariologii ojca Kolbe Chrystus zajmuje pierwsze, konieczne i wystarczające dla ekonomii zbawienia miejsce. Zgodnie z całą doktryną teologiczną, z całą liturgią i teologią życia wewnętrznego, ojciec Kolbe widzi Maryję włączoną w Boże plany zbawienia Maryja jest tą, za której pośrednictwem ludzie zbliżają się do Chrystusa i tą, za pośrednictwem której Jezus do ludzi się zbliża. Nie można więc wysuwać zastrzeżeń ani pod adresem Kościoła, ani pod adresem naszego Błogosławionego, z racji jego entuzjastycznego kultu Matki Bożej. Cechą charakterystyczną, rzec można oryginalną, mariologii ojca Kolbego, jest wyjątkowe znaczenie, jakie przypisuje Jej zadaniu wśród obecnych potrzeb Kościoła; wiara w Jej wstawiennictwo. Sobór Watykański II utwierdził nas w tych prawdach oczywistych, a dziś z nieba ojciec Kolbe pomaga nam rozważać je i zgłębiać. Ten Maryjny rys nowego Błogosławionego włącza go do grona wielkich świętych, obdarzonych duchem proroczym, którzy pojęli, uczcili i wysławiali tajemnicę Maryi.

Pozytywną opinię o maryjności św. Maksymiliana wielokrotnie wyrażał również Jan Paweł II, zarówno jako papież, jak i wcześniej. W swojej homilii w czasie kanonizacji Ojca Kolbego powiedział:

Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana, której zawierzał swoją miłość do Chrystusa i swoje pragnienie męczeństwa. Rys Maryjny jest w życiu i świętości Ojca Kolbego szczególnie wyrazisty. Tym znamieniem naznaczył też całe swoje apostolstwo, zarówno w Ojczyźnie, jak na misjach.

Prymas Polski, ks. abp Stefan kard. Wyszyński, sam często odwiedzał Niepokalanów i popierał kult i duchowość zostawianą przez Ojca Kolbego. Znamienne stało się wezwanie skierowane do franciszkanów i Niepokalanowa: "Nie gaście ducha ojca Maksymiliana". Hasło to stało się inspiracją do wielu konferencji i kazań, było powtarzane i rozważane, aby jak najlepiej podtrzymywać to, co zostawił św. Maksymilian.

Pragniemy poprzez Niepokalaną Wszechpośredniczkę łask, bazując na wielkiej spuściźnie teologicznej i duchowej św. Maksymiliana, zatwierdzonej przez Kościół, przyczyniać się do kontynuowania Nowej Ewangelizacji przez Niepokalaną. Chcemy modlić się i działać pod Jej sztandarem.

O. dr Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv

Fot. Dephositphotos


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ