MARYJA!

10 lat Kolbianum

10 lat Kolbianum

blue line
Rozmowa nt. Kolbianum i sympozjum, które zainauguruje nowy rok akademicki 2019/2020.

Rozmowa na temat Kolbianum i Międzynarodowa Konferencja, która zainauguruje nowy Rok Akademicki 2019/2020.

Maryja Matka życia zaproszenie

Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty niepokalanowskiej jest powstanie Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum. O jego działalności opowiedzą: o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv - dyrektor Kolbianum, o. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv - wicedyrektor i pani Monika Kwiatkowska - z sekretariatu Instytutu w rozmowie z o. Jackiem Staszewskim OFMConv.


Od 10 lat słyszymy coraz częściej o tym, że w Niepokalanowie znajduje się Kolbianum. Czym jest to Kolbianum?

O. Grzegorz M. Bartosik OFMConv: Kolbianum powstało jako Instytut Maryjno-Kolbiański w roku 2009. Początkowo jego celem było gromadzenie spuścizny i opracowań teologicznych dotyczących św. Maksymiliana, jego mariologii oraz innych aspektów jego działalności.

Dość szybko jednak Kolbianum zostało włączone w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i od roku 2010 rozpoczęło działalność dydaktyczną. Obecnie funkcjonuje jako Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianum, stanowiąc integralną część Wydziału Teologicznego UKSW.


Skąd idea powołania tej placówki naukowo-badawczej i czy to ma jakiś związek ze św. Maksymilianem Kolbem?

GB: Działalność Instytutu Kolbianum traktujemy jako realizację marzeń św. Maksymiliana, wyrażonych w roku 1933, mówiących o powołaniu do życia Akademii Maryjnej. Tak wtedy pisał Ojciec Kolbe:

"Jeśli Niepokalana zechce, to założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii".

Instytut Kolbianum, choć nie nazywa się Akademią, stara się spełniać to wielkie marzenie Ojca Maksymiliana. Prowadzone są wykłady z mariologii w trybie niestacjonarnym (4-tygodniowe zjazdy w ciągu roku). Powstało już 13 doktoratów z mariologii, a kolejne są w przygotowaniu.


Dlaczego Kolbianumw Niepokalanowie? A nie na przykład w Krakowie czy w Łodzi?

GB: Jak już wspomniałem wyżej, jest to realizacja marzeń św. Maksymiliana. Niepokalanów jest miejscem powołanym do głoszenia chwały Bożej i szerzenia czci Niepokalanej. Tu też mamy najwięcej pamiątek dotyczących osoby Ojca Maksymiliana i publikacji o nim. Także położenie ośrodka w centrum Polski (blisko Warszawy i warszawskich lotnisk) sprawia, że dojazd do nas (także z zagranicy) jest dość łatwy. Dodatkowym ważnym argumentem jest oczywiście fakt współpracy z Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki niewielkiej odległości od siedziby uczelni pracujemy jako jednostka organizacyjna Wydziału Teologicznego UKSW.


Funkcjonujecie już (prawie) 10 lat. Jakie były początki?

GB: Instytut Maryjno-Kolbiański Kolbianum został powołany do istnienia decyzją Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w roku 2007. Uroczysta inauguracja działalności Instytutu miała miejsce 16 października 2009 r. Była ona połączona z Sympozjum poświęconym mariologii bł. Jana Dunsa Szkota, zorganizowanym we współpracy z katedrą mariologii UKSW. Z kolei 26 listopada 2009 r. Senat Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powołał do istnienia Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Niepokalanowie (z czasem przekształcone w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianum).

Oczywiście samo tworzenie nowego ośrodka naukowego z dziedziny mariologii było pewną niewiadomą i wymagało dużego kredytu zaufania, jakiego udzielili nam zarówno przełożeni zakonni, jak i uniwersyteccy. Rzeczywiście, spotkaliśmy się z dużą życzliwością. Doświadczyliśmy jej głównie ze strony Wydziału Teologicznego UKSW, a zwłaszcza jej Dziekana (a dziś Rektora) ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, który potrafił przekonać władze uczelni do zasadności otwarcia nowej specjalności na Wydziale Teologicznym, jaką jest mariologia.


Można w Kolbianum zdobywać wiedzę w bardzo wąskiej dziedzinie teologii z zakresu mariologii. Co proponujecie swoim studentom? Jakie kierunki - specjalizację można u Was zdobyć?

O. Ireneusz Klimczyk OFMConv: Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady jak: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauczaniu Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii Kościoła, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów (męskich i żeńskich), Mariologia polska, nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, fenomen objawień maryjnych.


W dniu 11 października konferencją ogólnopolska zainaugurujecie nowy rok akademicki 2019/2020. Myślą przewodnia tej sesji naukowej będą słowa: Maryja, Matka życia. Poproszę kilka słów o tym, jakie jest przesłanie tego spotkania? Z jakimi tematami, konferencjami się spotkamy i kto będzie je głosił? Kto jest współorganizatorem tej sesji naukowej?

IK: Czytając Pismo Święte dostrzegamy, że w historii zbawienia kluczową rolę odegrały dwie kobiety - dwie matki: Ewa i Maryja. Przez nieposłuszeństwo Ewy na świat przychodzi grzech, który zabija relacje człowieka z Bogiem. Przez nieroztropność Ewy, zbytnią pewność siebie, następuje załamanie Bożej przyjaźni z człowiekiem.

Z drugiej strony widzimy posłuszeństwo Maryi, która za sprawą Ducha Świętego poczęła i porodziła Syna Bożego. Dlatego stała się dla wszystkich wierzących Matką życia. Przez swoją pokorę, zaufanie Bogu, otworzyła Sserce Boże i bramę niebios dla ludzi.

W tegorocznej konferencji udział biorą prelegenci z różnych stron świata:

  1. Ks. prof. Jarosław Różański otworzy Konferencję i wprowadzi w jej tematykę.
  2. Prof. Denis Sahayaraj Kulandaisamy OSM z rzymskiego Marianum poruszy temat Biblijne podstawy nauki o Maryi - Służebnicy życia.
  3. Dr Tomasz Szymczak OFMConv ukaże Maryję jako Matkę życia w myśli syryjskich Ojców Kościoła.
  4. Prof. Anton Adam CM z Bratysławy wystąpi z tematem: Maryja - Matka żyjących w kontekście teologii trynitarnej.
  5. Ks. bp prof. Andrzej Dziuba będzie emówił o Matce Bożej z Guadalupe.
  6. Dr Iwona Krysiak z Kolbianum pokaże, jak Maryja jest Patronką i inspiracją dla ruchów pro-life.
  7. Prof. Jana Moricowa z Rużomberku przybliży rolę Maryji w dziejach narodu słowackiego.
  8. Ks. prof. UKSW Krzysztof Kietliński omówi temat: Maryja jako przykład życia moralnego według papieża Franciszka
  9. Ja [dr Ireneusz Klimczyk] powiem nt.: św. Maksymilian Maria Kolbe - życie za życie.

Organizatorami Konferencji są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Mariologii, Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianumw Niepokalanowie, Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej, Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.


Teraz trochę statystyki. Skąd rekrutują się studenci Kolbianum? Ilu nowych słuchaczy jest w tym roku akademickim? Ilu już Kolbianum wykształciło osób i z jakimi stopniami naukowymi?

Monika Kwiatkowska: Studentami Kolbianumsą zarówno duchowni, siostry zakonne, jak i osoby świeckie. Przyjeżdżają oni nie tylko z Polski Centralnej, ale też i z innych odległych często po kilkaset kilometrów miejscowości. Są też studenci z zagranicy: z Japonii, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Kanady, Białorusi, Norwegii. Pokonują tysiące kilometrów, aby uczestniczyć w wykładach i poznawać Maryję.

Rekrutacja na nowy rok akademicki jeszcze trwa - do 4 października, dlatego trudno jeszcze określić ostateczną liczbę nowych studentów. W ubiegłym roku studia rozpoczęło 36 osób; ufamy, że również i tym roku zgłosi się tyle, a nawet i więcej chętnych do zgłębiania wiedzy mariologicznej.

Od 2010 r. mury Kolbianum opuściło już ponad 100 absolwentów studiów doktoranckich, podyplomowych. Stopień doktora teologii w zakresie mariologii uzyskało 13 osób i na tym jeszcze nie koniec, ponieważ do obrony przygotowują się kolejni...


Kto stanowi kadrę naukową Kolbianum?

MK: Kadrę naukową stanowią głównie profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW. Jednak Instytut Kolbianum otwarty jest też na profesorów z innych ośrodków naukowych, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydział w Tarnowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, PWT Seraphicum w Rzymie.


Czy dziś są potrzebni teologowie z takiej dziedziny jak mariologia? Czym się później zajmują Wasi absolwenci po ukończeniu studiów w Kolbianum?

GM: Kult i pobożność maryjna stanowi integralny element wiary katolickiej. Ważne więc jest, aby duszpasterze i liderzy ruchów odnowy Kościoła posiadali odpowiednią wiedzę na temat Najśw. Maryi Panny i Jej roli w historii zbawienia i w życiu Kościoła. Stąd nasi absolwenci to osoby, które pragną przekazywać wiedzę mariologiczną innym. Są więc wśród nich: kustosze sanktuariów maryjnych, wychowawcy zakonni, liderzy ruchów o charyzmacie maryjnym. Jest też wielu świeckich czcicieli Matki Bożej, którzy chcą Ją poznać z czystej miłości do Niej. Profesorowie wykładający w Kolbianum wielokrotnie już podkreślali, że lubią tu wykładać, bo widać ogromne zaangażowanie studentów i słuchaczy, wynikające właśnie z czystej miłości do Maryi.


Czy utrzymujecie kontakt ze swoimi absolwentami? Organizujecie dla nich zajady?

IK: Absolwenci naszego Instytutu odwiedzają nas przy różnych okazjach, a najczęściej przyjeżdżają prywatne na spotkanie lub korzystają z naszej biblioteki w celach naukowych.


Czego życzyć Kolbianum, zarządowi, wykładowcom i studentom w nowym roku akademickim?

IK: Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi oraz nowych STUDENTÓW, STUDENTÓW I STUDENTÓW...


Dziękuję za rozmowę.Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ