MARYJA!

Przetarg KN/4/2017

Przetarg KN/4/2017


Przetarg KN/4/2017

Protokół posiedzenia
komisji przetargowej z dnia 12 października 2017 r.

Komisja przetargowa w składzie określonym przełożonego klasztoru z 06.03.2017 r. zebrała się w siedzibie klasztoru w Paprotni, przy ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5. Obecni na posiedzeniu byli:

 1. Wiesław Chabros,
 2. Robert Serafinowski,
 3. Stanisław Szaryk,

Komisja przetargowa podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała komisji przetargowej
z 12 października 2017 r. w sprawie projektu ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie pkt. 12 "Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn.: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów", stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji przełożonego klasztoru z 28.03.2017 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt ogłoszenia o przetargu na wykonawcę projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów" - zadania: Promocja projektu.

§ 2.

Treść projektu ogłoszenia określonego w § 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 3 członków komisji.

Przewodniczący stwierdził, że obecne są trzy osoby, czyli wszyscy członkowie komisji. Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji przetargowej:

 1. Wiesław Chabros - przewodniczący,
 2. Stanisław Szaryk - protokolant,
 3. Robert Serafinowski

Załącznik nr 1 do uchwały komisji przetargowej z 25 września 2017 r. w sprawie projektu ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg KN/4/2017

 1. Nazwa projektu:

  Projekt: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zadanie: Promocja projektu.

  Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 2. Zamawiający:

  Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie), 96-515 Teresin,

  ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5

  tel.: +48 864 22 22

  fax: +48 861 34 90

  www.niepokalanow.pl/wspieram-niepokalanow/

  e-mail: termomodernizacja@niepokalanow.pl

  Numer rachunku bankowego: 09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

 3. Forma przetargu:

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

 4. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  - tablicy informacyjnej 2 sztuk,

  - tablicy pamiątkowej 2 sztuk.

  Kod CPV: 30192170-3 Tablice ogłoszeń.

 5. Opis przedmiotu zamówienia:

  Tablica informacyjna powinna być wykonana z dibondu, a tablica pamiątkowa z dibondu lub z blachy ocynkowanej pokrytej folią i laminowanej. Treść, wielkość i grafika przedmiotu zamówienia opisane są szczegółowo następującymi dokumentami:

  1. Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  2. Treść zapisów na tablicach.

  Dokumenty określone w pkt. a - b zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 2.

 6. Warunki stawiane wykonawcom:

  Do udziału w przetargu kwalifikują się wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze właściwym dla przedmiotu przetargu.

 7. Sposób oceny warunków stawianych wykonawcom:

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu - wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na złożenie ofert.

 8. Określenie kwoty wadium, sposobu jego wniesienia oraz warunki zwrotu:

  Wadium nie jest wymagane.

 9. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

  Oferty składa się w na piśmie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu - w siedzibie zamawiającego (biuro furty klasztornej), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 - do 17 listopada 2017 r. Składana oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z naniesionym oznaczeniem: "Przetarg KN/4/2017" oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także nazwą i adresem wykonawcy. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę, a każda jej strona parafowana. Kopie dokumentów składa się poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Treść oferty powinna zawierać jasne oświadczenia w następujących kwestiach:

  • cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – wyrażona w złotych (PLN),
  • okres gwarancji.

  Oferta nie może być częściowa lub wariantowa. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 10. Okres związania ofertą:

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, ale nie jest dłuższy niż okres do wyboru oferty.

 11. Termin obwieszczenia o przetargu:

  Przetarg obwieszcza się na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 2 od 3 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

 12. Opis sposobu zadawania pytań przez oferentów:

  Wykonawcy mogą, w okresie obwieszczania o przetargu określonym w pkt. 11 - zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące przetargu, kierując je do komisji przetargowej, na adres podany w pkt. 2.

 13. Opis sposobu odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców:

  Pytania wykonawców umieszczane są na stronie internetowej określonej w pkt. 2 - najpóźniej następnego dnia po ich wpłynięciu. Komisja przetargowa odpowiada na pytania wykonawców w terminie 3 dni i odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną pytającemu, a treść tych odpowiedzi tego samego dnia umieszcza na w/w stronie internetowej.

 14. Otwarcie ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

 15. Kryteria oceny ofert:

  Kryteriami oceny ofert są: cena (90 % wagi) i długość okresu gwarancji (10 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W albo R=(Cs/Cz)*W, gdzie:

  R – liczba przyznanych punktów,
  Cn – wysokość najniższej oferowanej ceny,
  Co – wysokość ceny oferty ocenianej,
  Cs – długość okresu gwarancji oferty ocenianej,
  Cz – najdłuższy oferowany okres gwarancji,
  W – wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

 16. Procedura wyłaniania wykonawcy:

  Zamawiający wyłania wykonawcę według przyjętej wewnętrznej "Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów" – zamieszczonej na stronie internetowej określonej w pkt. 2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa. Komisja przetargowa może rekomendować zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do czasu wyboru wykonawcy - zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają także oferty tych wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienia stawianych im warunków, w tym wniesienia wadium.

 17. Umowa z wybranym wykonawcą:

  Uwzględniając warunki i wyniki przetargu – zamawiający przedstawia wybranemu wykonawcy propozycję umowy w terminie 21 dni od zawiadomienia o wyborze. Umowę o realizację zamówienia zawiera się w formie pisemnej – wartości finansowe wyrażone są w złotych (PLN). Nie przewiduje się zmiany treści umowy po jej zawarciu.

 18. Zakres wykluczenia:

  Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 19. Zastrzeżenie zmian i odwołania:

  Niniejsze ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


Dodatkowe dokumenty:

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 (0,98 MB) POBIERZ
Treść zapisów na tablicach (11,9 KB) POBIERZ

Najnowsze
Wiadomości

18.09.2020

Przyjaciel Polski św. Józef z Kupertynu
Ci, którzy nie są z historią naszego kraju na bakier, wiedzą, jak połączyć hasła: obraz…

17.09.2020

Pierwsze aresztowanie
19 września 1939 Niemcy aresztowali niepokalanowian. Co w tamtych dniach działo się za bramą klasztoru…

14.09.2020

Z Bolesną Matką
Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko,…

13.09.2020

Upodobniony do Ukrzyżowanego
W życiu św. Maksymilian pragnienie męczeństwa było obecne od najmłodszych lat. Męczeństwo dla niego było…

12.09.2020

Prezent dla Mamy
Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci - w tym roku zorganizowane 12 września z mocno zredukowanym programem, ze…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ