MARYJA!

Przetarg KN/3/2017

Przetarg KN/3/2017


Ogłoszenie o przetargu

Przetarg KN/3/2017

 1. Nazwa projektu:

  Projekt: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zadanie: Nadzór inwestorski.

  Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 2. Zamawiający:

  Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie), 96-515 Teresin, Ojca Maksymiliana Kolbego 5  

  tel.: +48 864 22 22
  fax: +48 861 34 90www.niepokalanow.pl/wspieram-niepokalanow

  e-mail: termomodernizacja@niepokalanow.pl

  Numer rachunku bankowego: 09 1240 1822 1111 0010 0521 6395
  Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie

 3. Forma przetargu:

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

 4. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do następujących robót budowlanych:

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 10 budynkach;

  - wykonanie ocieplenia 11 budynków;

  - wymiana oświetlenia wbudowanego w 11 budynkach.

  Kod CPV: 71527000-6 Usługi nadzoru placu budowy.

 5. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w budynkach nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 i 13, 16 oraz w bazylice.

  Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo następującymi dokumentami:

  Usytuowanie obiektów oraz ich oznaczenie - mapa POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku bazyliki - inż. Michał Ściborek POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 2 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 3 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 4 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 5 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 7 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 8 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 9 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 10 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 12-13 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Audyt energetyczny budynku Nr 16 - mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 2 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 3 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na modernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 4 - architektura - projektant mgr inż. arch. Marian Rozwarski (ZIP 6,53 MB) POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na modernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 5 - architektura - projektant mgr inż. arch. Marian Rozwarski (ZIP 6,68 MB) POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 7 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na modernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 9 - architektura - projektant mgr inż. arch. Marian Rozwarski (ZIP 6,76 MB) POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 10 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 12 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 13 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków na terenie kompleksu Klasztoru Niepokalanów - budynek nr 16 - architektura - projektant mgr inż. arch. Patrycjusz Pietruszka POBIERZ
  Projekt kościoła w Niepokalanowie - architektura (ZIP 34,9 MB) POBIERZ
  Inwentaryzacja architektoniczna budynek nr 16 - mgr inż. arch. Małgorzata Bobrowska POBIERZ
  Drzwi do wymiany - wzory, kolorystyka, układ POBIERZ
  Okna do wymiany - wzory, kolorystyka, układ POBIERZ
  Drzwi aluminiowe POBIERZ
  Klasztor drzwi zestawienie (MS EXCEL) POBIERZ
  Inwentaryzacja okna drewniane POBIERZ
  Inwentaryzacja okna PCV POBIERZ
  Informacja dodatkowa do inwentaryzacji (MS WORD) POBIERZ

  Wykonawcy robót budowlanych mogą stosować rozwiązania równoważne – w stosunku do produktów lub usług, szczególnych procesów, źródeł pochodzenia, marek handlowych, znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej określonych w w/w dokumentacji.

  Dokumenty określone w pkt. a - y zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 2.

 6. Warunki stawiane wykonawcom:

  Do udziału w przetargu kwalifikują się wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia:

  • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym,
  • dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi,
  • prowadzą działalność gospodarczą w obszarze właściwym dla przedmiotu przetargu.
 7. Sposób oceny warunków stawianych wykonawcom:

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu – wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert – następujące dokumenty:

  • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • oświadczenie o niezaleganiu w dniu składania oferty z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, a także rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy (dotyczy przedsiębiorcy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na złożenie ofert.
 8. Określenie kwoty wadium, sposobu jego wniesienia oraz warunki zwrotu:

  Dla ważności oferty niezbędne jest wpłacenie wadium na rachunek zamawiającego, w terminie składania ofert, w wysokości 3 000 PLN lub ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty kwoty 3 000 PLN - gwarantującego bezwarunkową realizację transferu finansowego na uzasadnione żądanie zamawiającego. Wadium zwracane jest niezwłocznie w przypadku odrzucenia oferty lub wyboru wykonawcy, przy czym wybranemu wykonawcy wadium zwraca się po zawarciu umowy o realizację zamówienia.

 9. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

  Oferty składa się w na piśmie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu – w siedzibie zamawiającego (biuro furty klasztornej), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 - do 28 lipca 2017 r.  Składana oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z naniesionym oznaczeniem: „Przetarg KN/2/2017” oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także nazwą i adresem wykonawcy. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę, a każda jej strona parafowana. Kopie dokumentów składa się poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Treść oferty powinna zawierać jasne oświadczenia w następujących kwestiach:

  • cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – wyrażona w złotych (PLN),
  • okres gwarancji.

  Oferta nie może być częściowa lub wariantowa. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 10. Okres związania ofertą:

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, ale nie jest dłuższy niż okres do wyboru oferty.

 11. Termin obwieszczenia o przetargu:

  Przetarg obwieszcza się na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 2 i w jego siedzibie – od 14 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r., a także w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

 12. Opis sposobu zadawania pytań przez oferentów:

  Wykonawcy mogą, w okresie obwieszczania o przetargu określonym w pkt. 11 - zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące przetargu, kierując je do komisji przetargowej, na adres podany w pkt. 2.

 13. Opis sposobu odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców:

  Pytania wykonawców umieszczane są na stronie internetowej określonej w pkt. 2 - najpóźniej następnego dnia po ich wpłynięciu. Komisja przetargowa odpowiada na pytania wykonawców w terminie 3 dni i odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną pytającemu, a treść tych odpowiedzi tego samego dnia umieszcza na w/w stronie internetowej.

 14. Otwarcie ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

 15. Kryteria oceny ofert:

  Kryteriami oceny ofert są: cena (90 % wagi) i długość okresu gwarancji (10 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W albo R=(Cs/Cz)*W, gdzie:
  R – liczba przyznanych punktów,
  Cn – wysokość najniższej oferowanej ceny,
  Co – wysokość ceny oferty ocenianej,
  Cs – długość okresu gwarancji oferty ocenianej,
  Cz – najdłuższy oferowany okres gwarancji,
  W – wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

 16. Procedura wyłaniania wykonawcy:

  Zamawiający wyłania wykonawcę według przyjętej wewnętrznej „Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów” – zamieszczonej na stronie internetowej określonej w pkt. 2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa. Komisja przetargowa może rekomendować zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do czasu wyboru wykonawcy - zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają także oferty tych wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienia stawianych im warunków, w tym wniesienia wadium.

 17. Umowa z wybranym wykonawcą:

  Uwzględniając warunki i wyniki przetargu – zamawiający przedstawia wybranemu wykonawcy propozycję umowy w terminie 21 dni od zawiadomienia o wyborze. Umowę o realizację zamówienia zawiera się w formie pisemnej – wartości finansowe wyrażone są w złotych (PLN). Nie przewiduje się zmiany treści umowy po jej zawarciu.

 18. Zakres wykluczenia:

  Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 19. Zastrzeżenie zmian i odwołania:

  Niniejsze ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Najnowsze
Wiadomości

18.09.2020

Przyjaciel Polski św. Józef z Kupertynu
Ci, którzy nie są z historią naszego kraju na bakier, wiedzą, jak połączyć hasła: obraz…

17.09.2020

Pierwsze aresztowanie
19 września 1939 Niemcy aresztowali niepokalanowian. Co w tamtych dniach działo się za bramą klasztoru…

14.09.2020

Z Bolesną Matką
Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko,…

13.09.2020

Upodobniony do Ukrzyżowanego
W życiu św. Maksymilian pragnienie męczeństwa było obecne od najmłodszych lat. Męczeństwo dla niego było…

12.09.2020

Prezent dla Mamy
Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci - w tym roku zorganizowane 12 września z mocno zredukowanym programem, ze…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ