MARYJA!

Przetarg KN/1/2017

Przetarg KN/1/2017


Przetarg KN/1/2017

1. Nazwa projektu:

Projekt: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zadanie: Modernizacja systemu grzewczego (część 1: Projekt i wykonawstwo pomp ciepła).

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

2. Zamawiający:

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie),
96-515 Teresin
ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5

tel.: +48 864 22 22

fax: +48 861 34 90

www.niepokalanow.pl/wspieram-niepokalanow/

e-mail: termomodernizacja@niepokalanow.pl

Numer rachunku bankowego: 09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie

3. Forma przetargu:

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji grzewczej opartej na technologii gruntowych pomp ciepła w budynkach nr 12, 13 i 16 Klasztoru Niepokalanów - zgodnie z projektem robót geologicznych i projektem budowlanym, w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

Kod CPV: 71331000-7 Wiertnicze usługi inżynieryjne.

Na przedmiot zamówienia składają się:

 1. sporządzenie dokumentacji wykonawczej,
 2. wykonanie instalacji gruntowej,
 3. wykonanie instalacji grzewczej w budynkach nr 12 i 13,
 4. wykonanie instalacji grzewczej w budynku nr 16,
 5. udzielenie i realizacja gwarancji jakości na wykonane instalacje.

Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo następującymi dokumentami:

 1. projekt robót geologicznych autorstwa mgr. inż. Michała Potempy (stanowiący załącznik do pisma Starosty Sochaczewskiego nr RŚ⋅A653052017 z 20.04.2017 r.),
 2. projekt budowlany autorstwa mgr. inż. Marka Skupińskiego,
 3. przedmiar robót.

Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne - w stosunku do produktów lub usług, szczególnych procesów, źródeł pochodzenia, marek handlowych, znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej określonych w w/w dokumentacji.

Dokumenty określone w pkt. a, b i c zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 2.

5. Warunki stawiane wykonawcom:

Do udziału w przetargu kwalifikują się wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia:

 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym,
 • dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi,
 • prowadzą działalność gospodarczą w obszarze właściwym dla przedmiotu przetargu.

6. Sposób oceny warunków stawianych wykonawcom:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu - wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert - następujące dokumenty:

 • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • oświadczenie o niezaleganiu w dniu składania oferty z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, a także rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na złożenie ofert.

7. Określenie kwoty wadium, sposobu jego wniesienia oraz warunki zwrotu:

Dla ważności oferty niezbędne jest wpłacenie wadium na rachunek zamawiającego, w terminie składania ofert, w wysokości 30 000 PLN lub ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty kwoty 30 000 PLN - gwarantującego bezwarunkową realizację transferu finansowego na uzasadnione żądanie zamawiającego. Wadium zwracane jest niezwłocznie w przypadku odrzucenia oferty lub wyboru wykonawcy, przy czym wybranemu wykonawcy wadium zwraca się po zawarciu umowy o realizację zamówienia.

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Oferty składa się w na piśmie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu - w siedzibie zamawiającego (furta klasztorna), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 - do 31 maja 2017 r.  Składana oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z naniesionym oznaczeniem: Przetarg KN/1/2017 oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także nazwą i adresem wykonawcy. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę, a każda jej strona parafowana. Kopie dokumentów składa się poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Treść oferty powinna zawierać jasne oświadczenia w następujących kwestiach:

 • cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - wyrażona w złotych (PLN),
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • okres gwarancji.

Oferta nie może być częściowa lub wariantowa. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Okres związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, ale nie jest dłuższy niż okres do wyboru oferty.

10. Termin obwieszczenia o przetargu:

Przetarg obwieszcza się na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 2 i w jego siedzibie - od 17 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r., a także w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

11. Opis sposobu zadawania pytań przez oferentów:

Wykonawcy mogą, w okresie obwieszczania o przetargu określonym w pkt. 11 - zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące przetargu, kierując je do komisji przetargowej, na adres podany w pkt. 2.

12. Opis sposobu odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców:

Pytania wykonawców umieszczane są na stronie internetowej określonej w pkt. 2 - najpóźniej następnego dnia po ich wpłynięciu. Komisja przetargowa odpowiada na pytania wykonawców w terminie 3 dni i odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną pytającemu, a treść tych odpowiedzi tego samego dnia umieszcza na w/w stronie internetowej.

13. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 1 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

14. Kryteria oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są: cena (80 % wagi) i długość okresu gwarancji (20 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W lub R=(Ck/Cd)*W, gdzie:

R - liczba przyznanych punktów,

Cn - wysokość najniższej oferowanej ceny,

Co - wysokość ceny oferty ocenianej,

Ck - długość okresu gwarancji oferty ocenianej,

Cd - najdłuższy oferowany okres gwarancji,

W - wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

15. Procedura wyłaniania wykonawcy:

Zamawiający wyłania wykonawcę według przyjętej wewnętrznej Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zamieszczonej na stronie internetowej określonej w pkt. 2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa. Komisja przetargowa może rekomendować zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do czasu wyboru wykonawcy - zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają także oferty tych wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienia stawianych im warunków, w tym wniesienia wadium.

16. Umowa z wybranym wykonawcą:

Uwzględniając warunki i wyniki przetargu - zamawiający przedstawia wybranemu wykonawcy propozycję umowy w terminie 21 dni od zawiadomienia o wyborze. Umowę o realizację zamówienia zawiera się w formie pisemnej - wartości finansowe wyrażone są w złotych (PLN). Nie przewiduje się zmiany treści umowy po jej zawarciu.

17. Zakres wykluczenia:

Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

18. Zastrzeżenie zmian i odwołania:

Niniejsze ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Najnowsze
Wiadomości

18.09.2020

Przyjaciel Polski św. Józef z Kupertynu
Ci, którzy nie są z historią naszego kraju na bakier, wiedzą, jak połączyć hasła: obraz…

17.09.2020

Pierwsze aresztowanie
19 września 1939 Niemcy aresztowali niepokalanowian. Co w tamtych dniach działo się za bramą klasztoru…

14.09.2020

Z Bolesną Matką
Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko,…

13.09.2020

Upodobniony do Ukrzyżowanego
W życiu św. Maksymilian pragnienie męczeństwa było obecne od najmłodszych lat. Męczeństwo dla niego było…

12.09.2020

Prezent dla Mamy
Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci - w tym roku zorganizowane 12 września z mocno zredukowanym programem, ze…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ